[V]
E B7  C#m7                    A        B7
주님 |내게 명령하신 그 길 |광야의 |길
E B7  C#m7                    A  B7    E
주님 |내게 약속하신 그 길 |축복의 |길

[PC1]
        A           B7          C#m7      A         B7           E
그 길 |따라갈 때 - 우리는 |보게되리 |지켜주시는 주의 은|혜
        A           B7          C#m7      A         Amaj7      B7
그 길 |따라갈 때 - 우리는 |알게되리 |함께하시는 주의 사|랑

[PC2]
           A                            E
주님의 |약속 굳게 믿네 주님의 |말씀 위에걷네
           A                            C#m7
주님의 |약속 안에 있네 주님의 |말씀 순종하네

[C]
     A    B7          C#m7 E       A         B7    E
그 |길 오직 그리스|도   예수 영|원한 하나님 나|라

송폼 : I4(verse후반부)-V-V-PC1-PC2-PC2-B-PC1-PC2-PC2-C-PC2-PC2-C-영원한하나님나라

+ Recent posts